کاغذ چیست :

کاغذ از کنار هم قرار گرفتن و در هم آمیخته شدن الیاف های گیاهی وسلولزی تشکیل می شود.
الیاف های سلولزی را می توان از تنه چوبی درختان یا گیاهانی مثل ساقه نیشکر و برنج و گیاهان مشابه دیگر تهیه کرد.گیاهان مختلف دارای ویژگی ها مختلفی هستند که از بارزترین ویژگی آنها که در تهیه کاغذ کاربرد دارند می توان به تفاوت اندازه الیاف سلولزی میان آنها و میزان استحکام الیاف آنها اشاره نمود که هر کدام با توجه به ویژگی خاص خود در تولید نوع مشخصی از کاغذ کاربرد دارند.به طور مثال از الیاف بلند در تولید کاغذ هایی که نیاز به استحکام کششی بالا داشته باشند استفاده می شود